פסקי דין מורים כנגד מלגם /טלדור

על פי תנאי המכרז קיימת חובה על הזכיינים לבטח את רכבי לימוד הנהיגה בזמן המבחן המעשי.
מתחילת ההפרטה ועד לימים אלו נושא זה לא הוסדר לשביעות רצון המורים.
ולמעשה בכל תאונת דרכים בזמן מבחיר כאב הראש הוא של המורה בלבד.
כל הנסיונות לקצר את הליך הטיפול מול משרד התחבורה ומול הזכיינים כשלו. הזכיינים עומדים על דעתם בהתאם לחו"ד משפטית שקיבלו שאינם מחוייבים בביטוח רכבי הלימוד ובפיצוי המורים כנגד נזקים הנגרמים למהם במהלך המבחן המעשי.
לאור כל זאת הלחץ על משרד התחבורה הניב שני מסמכים חשובים לטובת המורים שלמעשה מפנים אותנו לתביעה משפטית.
מסמך ממנהל אגף הרישוי מר אפי רוזן וממסמך מסמנכל בכיר לתנועה מר אבנר פלור. 

מתוך מכתבו של אפי רוזן

.לאור האמור, עמדת משרד התחבורה, הינה כי בקרות תאונת דרכים במהלך הבחינה המעשית,
הנעשית תחת הנחייתו של בוחן מטעם הזכיין, יהיה על הזכיין להפעיל את ביטוח האחריות
המקצועית ולא להפנות את מורה הנהיגה לפנות לחברות הביטוח בהם מבוטח הרכב של מורה
הנהיגה וזאת בכפוף לקבוע במסמכי המכרז ובחוזה עליהם חתמו הזכיינים.

להורדה

מתוך מכתבו של אבנר פלור

.הנושא נדון במסגרת דיונים במשרד ובכלל זה גם עם הזכינים ומהם עלה כי במקרים בהם
מתרחשת תאונה דרכים במהלך בחינת נהיגה מעשית, כאשר הרכב מצוי באחריות בוחן
מטעם הזכיין, מסרב הזכיין להפעיל את ביטוח האחריות מקצועית הקיים ומנחה את
המורה לפנות לחברת הביטוח בה האחרון מבטח את רכבו.

להורדה

פסקי דין תאונות במבחן

מבחר פסקי דין המובאים לידיעת המורים

מסמכי עזר לתביעה

כל הפרטים על ההליך.
כל הזכויות © שמורים למורים למען מורים.
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב email
Email